Oferta naszego biura

Komfort prowadzenia biznesu oraz zarabianie pieniędzy – to główne cele każdego przedsiębiorcy. Naszym głównym celem jest zapewnienie Klientom właśnie tego komfortu.

Oferta naszego Biura Rachunkowego jest z biegiem czasu rozszerzana i dostosowana do potrzeb rynku, Klientów oraz wymogów prawa. Szeroki wachlarz naszych usług i wysoki poziom kompetencji daje nam możliwość kompleksowo obsłużyć każdego przedsiębiorcę, a jeśli Twoja Firma potrzebuje dodatkowej pomocy czy doradztwa– jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Prowadzimy KPIR w zakresie:

 • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów (KPiR), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26.08.2003r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • dla podatników VAT prowadzenie niezbędnych ewidencji i deklaracji,
  • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 • sporządzanie deklaracji/zeznań podatkowych w podatku dochodowym (PIT)
 • wysyłka deklaracji
 • pomoc w utworzeniu nowego podmiotu lub w zarejestrowaniu nowej działalności gospodarczej (jeżeli będzie to niezbędne we współpracy ze sprawdzonym przez nas lub wskazanym przez Klienta prawnikiem) i/lub rejestracja w odpowiednich urzędach  (urząd statystyczny, urząd skarbowy, ZUS)
  • rozliczenia transakcji zagranicznych w tym WNT, WDT, import usług, eksport towarów, sprzedaż poza terytorium kraju,
 • pomoc przy wypełnianiu dokumentów do banków lub innych instytucji
   • sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS,
   • wszelkie inne czynności zlecone przez Klienta.

Prowadzimy księgi rachunkowe w zakresie:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
  • ewidencje i deklaracje dotyczące podatku VAT,
  • sporządzanie i wysyłka deklaracji/zeznań podatkowych w podatku dochodowym (CIT ) oraz sporządzenie zeznania rocznego ( CIT-8)
   • rozliczenia transakcji zagranicznych w tym WNT, WDT, import usług, eksport towarów, sprzedaż poza terytorium kraju,
  • Rozliczanie operacji na bankowych rachunkach złotówkowych i walutowych
  • sporządzanie sprawozdania finansowego (bilansu, RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, rachunku przepływów pieniężnych, informacji dodatkowej do bilansu).
  • kontakt z urzędem skarbowym i ZUS,
  • pomoc w utworzeniu nowego podmiotu lub w zarejestrowaniu nowej działalności gospodarczej i rejestracja w odpowiednich urzędach i sądzie (KRS, urząd statystyczny, urząd skarbowy, ZUS),
  • opracowanie całości bądź części dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości (wymaganej Ustawą o rachunkowości) w szczególności dotyczących m. in.: metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego i/lub zakładowego planu kont,
  • obsługa kontroli podatkowych US i Inspekcji Pracy, ZUS i pozostałych,
  • obsługa audytorów przy badaniu sporządzonego sprawozdania finansowego,
  • sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS, NBP, Urzędu Marszałkowskiego itp.
  • sporządzanie zestawień transakcji z jednostkami powiązanym.
  • przygotowywanie faktur, wezwań do zapłaty
  • kontrola stanu należności i zobowiązań,
  • wysyłka potwierdzeń sald i innej korespondencji,
  • Wszelkie inne czynności zlecone przez Klienta

Fundacje i Stowarzyszenia to coraz częściej spotykana forma działalności publicznej i gospodarczej w Polsce. Księgowość tego typu podmiotów wymaga rozległej znajomości przepisów dotyczących tego typu sektora. Wiele z Nich korzysta z funduszy Unijnych oraz dotacji, rozliczenie ich jest zagadnieniem z którym Biuro Rachunkowe Actarius doskonale sobie poradzi.

Specyfika fundacji oraz stowarzyszeń wymaga tego, by rachunkowość tego typu instytucji obejmowała także zagadnienia, które nie są spotykane w rachunkowości typowo biznesowej. Są to m.in.:

 • odrębne zasady sprawozdawczości finansowej
 • przychody z 1%
 • status organizacji pożytku publicznego
 • odpłatna lub nieodpłatna działalność statutowa

Doceniamy działalność organizacji non-profit, dlatego oferowane przez nas usługi jesteśmy w stanie dopasować dokładnie do ich potrzeb. Gwarantujemy również indywidualną wycenę naszych usług świadczonych na rzecz sektora NGO.

Zapewniamy pełną obsługę kadr i płac, gwarantując jednocześnie pełną poufność przekazywanych nam danych. Dajemy Naszym Klientom poczucie bezpieczeństwa poprzez pewność że obsługa kadrowa prowadzona jest zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi, co pomaga utrzymać dobre i przejrzyste relacji z pracownikami. W każdej chwili służymy wsparciem merytorycznym kadrze zarządzającej (zgodnie z Kodeksem Pracy).

Nasze usługi obejmują między innymi:

 • prowadzenie kompletnych akt osobowych pracowników,
 • przygotowanie dokumentów nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, aneksów do umów,
 • prowadzenie rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP,
 • przygotowanie i sporządzanie list płac z umów o pracę i umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie pism do komorników oraz dokonywanie potrąceń komorniczych z wynagrodzeń
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • miesięczne deklaracje rozliczeniowe oraz imienne raporty do ZUS,
 • wykonanie całorocznego obliczenia podatku (PIT-11, PIT-4R),
 • naliczanie wynagrodzeń chorobowych, urlopowych, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, rozliczanie delegacji
 • przygotowanie świadectw pracy,
 • prowadzenie wymaganej sprawozdawczości dla Urzędu Skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego oraz PFRON,
Biuro rachunkowe Actarius w Olsztynie obsługuje małe i średnie firmy oraz spółki, fundacje i stowarzyszenia.