Oferta naszego biura

Komfort prowadzenia biznesu oraz zarabianie pieniędzy – to główne cele każdego przedsiębiorcy. Naszym głównym celem jest zapewnienie Klientom właśnie tego komfortu.

Oferta naszego Biura Rachunkowego jest z biegiem czasu rozszerzana i dostosowana do potrzeb rynku, Klientów oraz wymogów prawa. Szeroki wachlarz naszych usług i wysoki poziom kompetencji daje nam możliwość kompleksowo obsłużyć każdego przedsiębiorcę, a jeśli Twoja Firma potrzebuje dodatkowej pomocy czy doradztwa– jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Księgowość jednoosobowych działalności gospodarczych

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów (KPiR),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • ewidencje i deklaracje dot. podatku VAT,
 • sporządzanie deklaracji/zeznań podatkowych w podatku dochodowym (CIT lub PIT),
 • wysyłka deklaracji – drogą elektroniczną
  (obniżenie kosztów opłat pocztowych ponoszonych przez klienta, oszczędność czasu związanego z koniecznością podpisania deklaracji)
 • pomoc w utworzeniu nowego podmiotu lub w zarejestrowaniu nowej działalności gospodarczej (jeżeli będzie to niezbędne we współpracy ze sprawdzonym przez nas lub wskazanym przez Klienta prawnikiem) i/lub rejestracja w odpowiednich urzędach  (urząd statystyczny, urząd skarbowy, ZUS)
Księgowość spółek handlowych

Spółki prawa handlowego

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych i KPiR,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • ewidencje i deklaracje dotyczące podatku VAT,
 • sporządzanie i wysyłka deklaracji/zeznań podatkowych w podatku dochodowym (CIT lub PIT),
 • sporządzanie sprawozdania finansowego (bilansu, RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, rachunku przepływów pieniężnych, informacji dodatkowej do bilansu).
 • kontakt z urzędem skarbowym i ZUS,
 • pomoc w utworzeniu nowego podmiotu lub w zarejestrowaniu nowej działalności gospodarczej i rejestracja w odpowiednich urzędach i sądzie (KRS, urząd statystyczny, urząd skarbowy, ZUS),
 • opracowanie całości bądź części dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości (wymaganej Ustawą o rachunkowości) w szczególności dotyczących m. in.: metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego i/lub zakładowego planu kont,
 • obsługa kontroli podatkowych US i Inspekcji Pracy, ZUS i pozostałych,
 • obsługa audytorów przy badaniu sporządzonego sprawozdania finansowego,
 • raporty/sprawozdania finansowe dla celów zarządczych wg ustalonych kryteriów,
 • sprawozdawczość dla zagranicznych udziałowców dla celów sporządzenia sprawozdania skonsolidowanego,
 • doradztwo w celu uzyskania optymalizacji podatkowej w odniesieniu do aktualnych operacji realizowanych przez jednostkę,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS, NBP, Urzędu Marszałkowskiego itp.
 • tworzenie – na podstawie wskazanych przez Klienta kryteriów – budżetów i planów finansowych (w tym analiza przewidywanych obciążeń podatkowych) oraz analizowanie odchyleń między wartościami planowanymi, a faktycznie wykonanymi,
 • sporządzanie zestawień transakcji z jednostkami powiązanym.
 • przygotowywanie faktur, wezwań do zapłaty, sporządzanie przelewów,
 • kontrola stanu należności i zobowiązań,
 • wysyłka potwierdzeń sald i innej korespondencji,
Księgowość Fundacji i Stowarzyszeń

Fundacje i Stowarzyszenia

Fundacje i Stowarzyszenia to coraz częściej spotykana forma działalności publicznej i gospodarczej w Polsce. Księgowość tego typu podmiotów wymaga rozległej znajomości przepisów dotyczących tego typu sektora. Wiele z Nich korzysta z funduszy Unijnych oraz dotacji, rozliczenie ich jest zagadnieniem z którym Biuro Rachunkowe Actarius doskonale sobie poradzi.

Specyfika fundacji oraz stowarzyszeń wymaga tego, by rachunkowość tego typu instytucji obejmowała także zagadnienia, które nie są spotykane w rachunkowości typowo biznesowej. Są to m.in.:

 • odrębne zasady sprawozdawczości finansowej
 • przychody z 1%
 • status organizacji pożytku publicznego
 • odpłatna lub nieodpłatna działalność statutowa

Doceniamy działalność organizacji non-profit, dlatego oferowane przez nas usługi jesteśmy w stanie dopasować dokładnie do ich potrzeb. Gwarantujemy również indywidualną wycenę naszych usług świadczonych na rzecz sektora NGO.

Rozliczanie składek Zus, zatrudnianie pracowników i prowadzenie akt osobowych.

Kadry, płace, ZUS

Zapewniamy pełną obsługę kadr i płac, gwarantując jednocześnie pełną poufność przekazywanych nam danych. Dajemy Naszym Klientom poczucie bezpieczeństwa poprzez pewność że obsługa kadrowa prowadzona jest zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi, co pomaga utrzymać dobre i przejrzyste relacji z pracownikami. W każdej chwili służymy wsparciem merytorycznym kadrze zarządzającej (zgodnie z Kodeksem Pracy).

Nasze usługi obejmują między innymi:

 • Sporządzanie list płac i wyliczanie wynagrodzeń;
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej, w tym prowadzenie teczek osobowych pracowników;
 • Sporządzanie umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń, świadectw pracy, zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń;
 • Kierowanie pracowników na obowiązkowe badania lekarskie;
 • Wyliczanie przysługujących urlopów i świadczeń;
 • Przygotowywanie i rozliczanie umów zlecenia i o dzieło;
 • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych;
 • Sporządzanie zgłoszeń i raportów do ZUS i urzędu skarbowego.