Podatki w Polsce, jakie mamy formy opodatkowania?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Część 1 – Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Jakie mamy podatki w Polsce? Oj wiele ich jest jednak skupimy się na tych głównych w działalności gospodarczej.

Zakładając jednoosobową działalność mamy kilka możliwości ale może zacznijmy od początku.

Jednoosobową działalność gospodarczą możemy założyć w dowolnym urzędzie gminy, miasta bądź przez stronę https://aplikacja.ceidg.gov.pl/CEIDG/Index.aspx – składając druk CEiDG-1.

Aby skorzystać z wersji elektronicznej trzeba posiadać profil zaufany. Profil zaufany służy do potwierdzenia naszej tożsamości w Internecie . Założenie go jest proste i darmowe. Zachęcam bo bardzo ułatwi nam to życie 😊

A zatem zakładając działalność możemy wybrać formę opodatkowania – od której będziemy płacić podatek dochodowy.

 

Co to jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Każda wystawiona faktura czy rachunek będzie opodatkowany stawką podatku, której wysokość zależy od rodzaju wykonanej usługi czy towaru.

Mamy 8 stawek w ryczałcie i wynoszą: 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12%, 14% i 17%.  W ryczałcie nie rozliczamy kosztów a co za tym idzie przychód jest naszym dochodem do opodatkowania.

Kto może skorzystać z ryczałtu?

  • osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą,

  • przedsiębiorstwa w spadku,

  • spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku,

  • osoby fizyczne będące wspólnikami w spółkach cywilnych,

  • osoby fizyczne będące wspólnikami w spółkach jawnych,

  • osoby fizyczne osiągające przychody z własnej uprawy, hodowli lub chowu,

  • osoby fizyczne nieprowadzące pozarolniczej działalności gospodarczej, które osiągają przychody z tytułu najmu lub dzierżawy.

 

Kto może rozliczać się „na ryczałcie” – jakie są limity?

Osoby które zmieniają formę opodatkowania na początku roku podatkowego i  którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 EUR.

Przeliczenia na złote dokonuje się przyjmując średni kurs euro ogłoszony przez NBP w pierwszym roboczym dniu października. W poprzednim roku jest to 3 października i kurs, zgodnie z Tabelą kursów średnich walut NBP nr 191/A/NBP/2022, wyniósł 4,8272 zł. Kwota graniczna dla przychodów osiągniętych w 2022 roku wynosi zatem 965.440 zł.

 

Stawki ryczałtu – jak je ustalić?

Stawki ryczałtu są zróżnicowane i aby ustalić jaka stawka będzie nas obowiązywała musimy poszukać w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.  

Przykładowe stawki ryczałtu:

Według stawki 17% mogą być opodatkowane przychody osiągane w zakresie wolnych zawodów. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jako wolne zawody należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście m.in. przez:

  • tłumaczy,

  • adwokatów,

  • notariuszy,

  • radców prawnych,

  • księgowych,

  • agentów ubezpieczeniowych,

  • doradców podatkowych,

  • doradców inwestycyjnych i innych.

Według stawki 15% opodatkowuje się następujące świadczenia usług:

  • pośrednictwa w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich

  • pośrednictwa w sprzedaży hurtowej

  • parkingowych

  • przesyłania strumieni wideo przez internet

  • związanych z obsługą nieruchomości, świadczonych na zlecenie

  • reklamowych; usług badania rynku i opinii publicznej

  • fotograficznych

  • świadczonych przez organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostałych usług rezerwacji i usług z nią związanych

  • kulturalnych i rozrywkowych

  • związanych ze sportem, rozrywką i rekreacją

Stawka ryczałtu 14% obejmie usługi:

  • w zakresie opieki zdrowotnej

  • architektoniczne i inżynierskie, usługi badań i analizy technicznych 

  • w zakresie specjalistycznego projektowania

Według stawki 12% opodatkowuje się następujące świadczenia usług:

  • usługi związane z wydaniem oprogramowania systemowego oraz użytkowego

  • usługi związane z oprogramowaniem

  • usługi związane z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi

Stawka ryczałtu 8,5% (do kwoty 100 000 zł) oraz 12,5% przychodów (od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł) z tytułu:

  • świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem

  • świadczenia usług wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych

  • wykonywania usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych

  • wynajmu i dzierżawy samochodów osobowych i furgonetek

  • wynajmu i dzierżawy motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną

  • wynajmu i dzierżawy własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

Stawka ryczałtu 8,5% dotyczy przychodów:

  • z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej

  • ze świadczenia usług związanych z działalnością bibliotek, archiwów, muzeów

  • prowizje uzyskane przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu

  • prowizje uzyskane przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy

Stawka ryczałtu 5,5% stosowana jest w przypadku przychodów:

  • z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton;

  • prowizji uzyskanych z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów;

Stawka ryczałtu 3% obejmuje przychód:

  • z działalności gastronomicznej, za wyjątkiem sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%;

  • z usług w zakresie produkcji zwierzęcej;

  • z usług w zakresie handlu;

  • z działalności rybaków zalewowych oraz morskich w zakresie sprzedaży ryb oraz innych surowców pochodzących z własnych połowów;

  • z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku przedsiębiorstwa w spadku.

Pełen katalog usług został zawarty w art. 12 ust. 1 ustawy -> Dziennik Ustaw – zryczałtowany podatek dochodowy.

 

Można stracić prawo do rozliczania się w formie ryczałtu! Stanie się tak gdy:

  • osiągniesz chociaż część przychodu z tytułu prowadzenia działalności wyłączonej z opodatkowania z ryczałtu na przykład sprzedaży części czy akcesoriów do pojazdów mechanicznych

  • jako podatnik lub wspólnik spółki osiągniesz przychód z tytułu sprzedaży towarów albo wyrobów czy świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, wykonując czynności podobne do wykonywanych w ramach umowy o pracę w tym roku podatkowym lub w poprzednim roku podatkowym.

Przekroczenie limitu przychodu w trakcie roku nie powoduje, że jeszcze w jego trakcie należy zmienić formę opodatkowania. Utrata prawa do opodatkowania na zasadach ryczałtu obowiązywać będzie od 1 stycznia roku następnego.

Ważne jest zatem aby zweryfikować, czy dana świadczona usługa może być opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Tego oraz szerszych informacji na temat ryczałtu udzielają nasze księgowe, zapraszamy do kontaktu.