Redaktor

Kiedy należy wystawić fakturę zaliczkową?

Kiedy należy wystawić fakturę zaliczkową?

Jako przedsiębiorca chcesz zabezpieczyć swoje pieniądze podczas nawiązywania współpracy z kontrahentami? W takiej sytuacji konieczne jest wystawienie faktury zaliczkowej. Poniżej dowiesz się, co to za dokument i jakie elementy zawiera.

Faktura zaliczkowa to dokument sporządzany w celu pobrania zaliczki przez przedsiębiorcę przed uiszczeniem transakcji. Jej główną zaletą jest możliwość pokrycia kosztów związanych z wykonaniem określonej czynności zawartej w umowie. Pełni ona również rolę zabezpieczającą przez ewentualnymi oszustwami ze strony kontrahentów.

Uzyskanie wpłaty w formie zaliczki trzeba odpowiednio udokumentować – pilnując terminów wystawiania takich dokumentów.

Kiedy powinniśmy wystawiać faktury zaliczkowe?

Kiedy przedsiębiorca otrzymuje takową zaliczkę zaczyna go obowiązywać podatek VAT. Taki obowiązek wskazuje, że przedsiębiorca musi wystawić fakturę zaliczkową w terminie do 15 dnia następnego miesiąca od otrzymania wpłaty zaliczkowej.

Kiedy faktur zaliczkowych wystawiać nie musimy?

Jeżeli cała sytuacja, czyli otrzymanie zaliczki i dostawa towarów lub wykonanie usługi dokonane jest w jednym miesiącu to obowiązek wystawiania faktur końcowych nie jest konieczny. W innym wypadku przedsiębiorcy mają obowiązek sporządzenia faktury zaliczkowej a następnie po wykonaniu usługi lub dostarczeniu towarów sporządzenie faktury domykającej (rozliczeniowej), która zamknie całą transakcję.

UWAGA! Od 1.09.2023 r. z nowego ust. 1a w art. 106b (dodanego nowelizacją ustawy o VAT z 16.06.2023 r., DzU poz. 1598) wynika wprost, że podatnik nie ma obowiązku wystawiania faktury zaliczkowej, jeżeli całość lub część zapłaty, o której mowa w tym przepisie, otrzymał w tym samym miesiącu, w którym dokonał czynności, na poczet których otrzymał tę zapłatę.

Mimo wykonania dostawy/usługi w miesiącu otrzymania zaliczki faktury zaliczkowe muszą być jednak wystawiane, jeżeli zaliczka dotyczy:

 • usług budowlanych lub budowlano-montażowych,
 • dostawy książek drukowanych – z wyłączeniem map i ulotek – oraz gazet, czasopism i magazynów, drukowanych,
 • czynności polegających na drukowaniu książek – z wyłączeniem map i ulotek – oraz gazet, czasopism i magazynów,
 • faktur wystawianych na żądanie nabywcy.

Jakie informacje powinny znajdować się na fakturze zaliczkowej?

Faktura zaliczkowa wizualnie oraz formalnie jest podobna do standardowej faktury. Na dokumencie zaliczkowym muszą występować takie informacje jak:

 • Data wystawienia,
 • Numer identyfikujący fakturę,
 • Dane podatnika i nabywcy,
 • Numer identyfikacji podatkowej,
 • Data otrzymania naliczki,
 • Dane zamówienia (nazwa, cena, ilość, wartość itp.),
 • Wartość podatku.

Przy jakich usługach nie wystawia się faktury zaliczkowej?

Faktur zaliczkowych nie wystawia się w kliku przypadkach, a mianowicie gdy wykonywane są takie usługi jak:

 • dostawa energii cieplnej, elektrycznej, chłodniczej i gazu przewodowego,
 • usługi telekomunikacyjne,
 • dostarczanie lub uzdatnianie wody wodociągowej,
 • dzierżawa, najem, leasing,
 • ochrona osób, dozoru i mienia,
 • świadczenie obsługi biurowej i prawnej,
 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Ustawa o VAT opisuje wszystkie te czynności i mówi, że obowiązek podatkowy w tych przypadkach nie powstaje, co pozwala na niewystawianie faktur zaliczkowych.

Kiedy należy wystawić fakturę zaliczkową? Read More »

zakup pierwszego mieszkania, a zwolnienie z podatku PCC

Zwolnienie z podatku PCC przy zakupie pierwszego mieszkania

Marzą Ci się własne 4 kąty?

Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość…

Możesz być zwolniony od opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych !

 

Podatek od czynności cywilnoprawnych należy uiścić przy okazji zawierania różnych umów i dokonywania czynności cywilnoprawnych, jeśli ich przedmiotem jest jakaś rzecz lub prawo majątkowe.

W praktyce podatkiem PCC obciążone są między innymi następujące umowy i czynności cywilnoprawne:

 • umowa sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 • umowa pożyczki,
 • umowa darowizny,
 • umowa o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności,
 • umowa spółki,
 • ustanowienie hipoteki.

Standardowo taki podatek wynosi 2% od wartości nieruchomości i należy go odprowadzić wyłącznie w przypadku zawierania transakcji na rynku wtórnym.

Od 31 sierpnia 2023 rząd wprowadził nowelizację ustawy o PCC, w której zakłada brak 2% PCC przy zakupie pierwszego mieszkania. Aby skorzystać ze zwolnienia, kupujący musi być osobą fizyczną i nie może posiadać żadnych praw do mieszkania lub domu w dniu zakupu ani przed tym dniem. Istnieją jednak wyjątki dla osób, które dziedziczyły udziały w nieruchomościach, ale ich udział nie przekraczał 50%.

Zwolnienie z opodatkowania PCC obejmuje sprzedaż nieruchomości takich jak:

 • lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość,
 • budynki mieszkalne jednorodzinne,
 • spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Jak zatem wykazać nasze prawo do zwolnienia z podatku?

Umowa kupna-sprzedaży nieruchomości musi być zawarta u notariusza. Wystarczy oświadczenie, które powierza notariusz o tym, że nie posiadamy i nie posiadaliśmy nieruchomości. Na podstawie oświadczenia zwolnienie będzie miało zastosowanie.

Zwolnienie z podatku PCC przy zakupie pierwszego mieszkania Read More »

Bilet lotniczy w kosztach firmy

Bilet lotniczy w kosztach firmy

Czy bilet lotniczy może być kosztem uzyskania przychodu?

Przedsiębiorcy często w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wylatują samolotem w podróż służbową w kraju lub za granicą. 

Czy zatem bilet lotniczy związany z podróżą służbową może stanowić koszt podatkowy firmy i czy można go zaksięgować?

Bilet lotniczy będzie kosztem firmowym, pod warunkiem, że będzie miał związek z prowadzoną działalnością i zostanie odpowiednio udokumentowany. Prawidłowym dokumentem księgowym jest sam bilet lotniczy lub faktura.

Jakie dane musi zawierać bilet lotniczy?

Bilet będzie można zaksięgować jeżeli na bilecie znajdą się niżej wymienione dane:

 • numer i data wystawienia biletu
 • imię i nazwisko lub nazwa podatnika
 • numer za pomocą, którego podatnik jest identyfikowany na potrzeby podatku
 • informacje o rodzaju usługi
 • kwota podatku
 • kwota należności ogółem.

Bilet lotniczy od zagranicznego przewoźnika

Bilety lotnicze zakupionych od zagranicznego przewoźnika, które zazwyczaj nie posiadają wszystkich niezbędnych danych (mi.in numeru identyfikacji podatkowej) nie mogą być zaliczone jako wydatek do kosztów podatkowych, ani nie odliczy się zawartego na nim VAT.

Bilet lotniczy – a odliczenie VAT

Jeżeli  bilet lotniczy spełnia wyżej wymienione warunki, wówczas traktuje się go jak każdą fakturę. Wówczas przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT ma prawo odliczyć podatek naliczony, wykazany na zakupionym bilecie.

 
WAŻNE! Nawet jeśli zakupiony bilet zawiera wszystkie w/w dane, ale nie został nabyty na cele związane z prowadzoną działalnością, nie może zostać ujęty jako koszt podatkowy.

Bilet lotniczy w kosztach firmy Read More »

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Podatki w Polsce, jakie mamy formy opodatkowania?

Część 1 – Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Jakie mamy podatki w Polsce? Oj wiele ich jest jednak skupimy się na tych głównych w działalności gospodarczej.

Zakładając jednoosobową działalność mamy kilka możliwości ale może zacznijmy od początku.

Jednoosobową działalność gospodarczą możemy założyć w dowolnym urzędzie gminy, miasta bądź przez stronę https://aplikacja.ceidg.gov.pl/CEIDG/Index.aspx – składając druk CEiDG-1.

Aby skorzystać z wersji elektronicznej trzeba posiadać profil zaufany. Profil zaufany służy do potwierdzenia naszej tożsamości w Internecie . Założenie go jest proste i darmowe. Zachęcam bo bardzo ułatwi nam to życie 😊

A zatem zakładając działalność możemy wybrać formę opodatkowania – od której będziemy płacić podatek dochodowy.

 

Co to jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Każda wystawiona faktura czy rachunek będzie opodatkowany stawką podatku, której wysokość zależy od rodzaju wykonanej usługi czy towaru.

Mamy 8 stawek w ryczałcie i wynoszą: 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12%, 14% i 17%.  W ryczałcie nie rozliczamy kosztów a co za tym idzie przychód jest naszym dochodem do opodatkowania.

Kto może skorzystać z ryczałtu?

  • osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą,

  • przedsiębiorstwa w spadku,

  • spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku,

  • osoby fizyczne będące wspólnikami w spółkach cywilnych,

  • osoby fizyczne będące wspólnikami w spółkach jawnych,

  • osoby fizyczne osiągające przychody z własnej uprawy, hodowli lub chowu,

  • osoby fizyczne nieprowadzące pozarolniczej działalności gospodarczej, które osiągają przychody z tytułu najmu lub dzierżawy.

 

Kto może rozliczać się „na ryczałcie” – jakie są limity?

Osoby które zmieniają formę opodatkowania na początku roku podatkowego i  którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 EUR.

Przeliczenia na złote dokonuje się przyjmując średni kurs euro ogłoszony przez NBP w pierwszym roboczym dniu października. W poprzednim roku jest to 3 października i kurs, zgodnie z Tabelą kursów średnich walut NBP nr 191/A/NBP/2022, wyniósł 4,8272 zł. Kwota graniczna dla przychodów osiągniętych w 2022 roku wynosi zatem 965.440 zł.

 

Stawki ryczałtu – jak je ustalić?

Stawki ryczałtu są zróżnicowane i aby ustalić jaka stawka będzie nas obowiązywała musimy poszukać w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.  

Przykładowe stawki ryczałtu:

Według stawki 17% mogą być opodatkowane przychody osiągane w zakresie wolnych zawodów. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jako wolne zawody należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście m.in. przez:

  • tłumaczy,

  • adwokatów,

  • notariuszy,

  • radców prawnych,

  • księgowych,

  • agentów ubezpieczeniowych,

  • doradców podatkowych,

  • doradców inwestycyjnych i innych.

Według stawki 15% opodatkowuje się następujące świadczenia usług:

  • pośrednictwa w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich

  • pośrednictwa w sprzedaży hurtowej

  • parkingowych

  • przesyłania strumieni wideo przez internet

  • związanych z obsługą nieruchomości, świadczonych na zlecenie

  • reklamowych; usług badania rynku i opinii publicznej

  • fotograficznych

  • świadczonych przez organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostałych usług rezerwacji i usług z nią związanych

  • kulturalnych i rozrywkowych

  • związanych ze sportem, rozrywką i rekreacją

Stawka ryczałtu 14% obejmie usługi:

  • w zakresie opieki zdrowotnej

  • architektoniczne i inżynierskie, usługi badań i analizy technicznych 

  • w zakresie specjalistycznego projektowania

Według stawki 12% opodatkowuje się następujące świadczenia usług:

  • usługi związane z wydaniem oprogramowania systemowego oraz użytkowego

  • usługi związane z oprogramowaniem

  • usługi związane z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi

Stawka ryczałtu 8,5% (do kwoty 100 000 zł) oraz 12,5% przychodów (od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł) z tytułu:

  • świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem

  • świadczenia usług wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych

  • wykonywania usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych

  • wynajmu i dzierżawy samochodów osobowych i furgonetek

  • wynajmu i dzierżawy motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną

  • wynajmu i dzierżawy własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

Stawka ryczałtu 8,5% dotyczy przychodów:

  • z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej

  • ze świadczenia usług związanych z działalnością bibliotek, archiwów, muzeów

  • prowizje uzyskane przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu

  • prowizje uzyskane przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy

Stawka ryczałtu 5,5% stosowana jest w przypadku przychodów:

  • z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton;

  • prowizji uzyskanych z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów;

Stawka ryczałtu 3% obejmuje przychód:

  • z działalności gastronomicznej, za wyjątkiem sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%;

  • z usług w zakresie produkcji zwierzęcej;

  • z usług w zakresie handlu;

  • z działalności rybaków zalewowych oraz morskich w zakresie sprzedaży ryb oraz innych surowców pochodzących z własnych połowów;

  • z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku przedsiębiorstwa w spadku.

Pełen katalog usług został zawarty w art. 12 ust. 1 ustawy -> Dziennik Ustaw – zryczałtowany podatek dochodowy.

 

Można stracić prawo do rozliczania się w formie ryczałtu! Stanie się tak gdy:

  • osiągniesz chociaż część przychodu z tytułu prowadzenia działalności wyłączonej z opodatkowania z ryczałtu na przykład sprzedaży części czy akcesoriów do pojazdów mechanicznych

  • jako podatnik lub wspólnik spółki osiągniesz przychód z tytułu sprzedaży towarów albo wyrobów czy świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, wykonując czynności podobne do wykonywanych w ramach umowy o pracę w tym roku podatkowym lub w poprzednim roku podatkowym.

Przekroczenie limitu przychodu w trakcie roku nie powoduje, że jeszcze w jego trakcie należy zmienić formę opodatkowania. Utrata prawa do opodatkowania na zasadach ryczałtu obowiązywać będzie od 1 stycznia roku następnego.

Ważne jest zatem aby zweryfikować, czy dana świadczona usługa może być opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Tego oraz szerszych informacji na temat ryczałtu udzielają nasze księgowe, zapraszamy do kontaktu.

Podatki w Polsce, jakie mamy formy opodatkowania? Read More »